Online Stock Management System (ระบบจัดการคลังพัสดุ/สินค้าออนไลน์)

          Online Stock Management System (SMS) ระบบจัดการคลังพัสดุ/สินค้าออนไลน์ เป็นโปรแกรมซอฟท์แวร์สำหรับการบริหารจัดการคลังพัสดุ/สินค้าประกอบด้วย Module ที่สำคัญ ได้แก่ ระบบจัดการทะเบียนพัสดุ/สินค้า (Product Information Management); การบันทึกรับเข้าคลัง (Stock-in);การบันทึกจ่ายออกจากคลัง (Stock-out), การบันทึกปรับปรุงในคลัง (Stock Adjustment), การพิมพ์บาร์โค้ด    ลาเบล (Barcode Label Printing), และรองรับการอ่านบาร์โค้ด (Barcode Scan) โดยใช้บาร์โค้ดสแกนเนอร์ ระบบได้รับการพัฒนาโดยเทคโนโลยี Web Application จึงมีความสะดวกในการเข้าใช้งานจากสถานที่ใด ณ เวลาใดก็ได้
 

 
ระบบบริหารจัดการคลังพัสดุ/สินค้า มีคุณลักษณะที่สำคัญดังนี้
  • การบันทึกรับเข้าคลัง, จ่ายออกจากคลัง, ปรับปรุงในคลัง
  • การพิมพ์บาร์โค้ดลาเบล, รองรับการอ่านบาร์โค้ด (Barcode Scan)
  • การบันทึกยืม/รับคืน
  • รายงาน

 
ระบบจัดการทะเบียนพัสดุ/สินค้า มีคุณลักษณะที่สำคัญดังนี้
  • การจัดการข้อมูลทะเบียนพัสดุ หรือสินค้า
  • การค้นหาข้อมูลทะเบียนพัสดุ หรือสินค้า
  • การตรวจสอบจำนวนคงเหลือในคลัง
ระบบ Mobile Application สำหรับจัดการสต๊อคพัสดุ/สินค้าด้วยHandheld
  • การบันทึก Stock-in, Stock-out, Physical Countและรับคืน