Knowledge Management System

          Knowledge Management System with Digital Documents Security (KMS)โปรแกรมระบบ Knowledge Management System พร้อมด้วยระบบรักษาความปลอดภัยเอกสารอิเล็คทรอนิคส์ เป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์สำหรับการจัดการเอกสารอิเล็คทรอนิคส์ภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งมีระบบรักษาความปลอดภัยของเอกสาร  โดยที่พนักงานในองค์กรสามารถแชร์และค้นหาข้อมูลร่วมกันในระบบส่วนกลางตามวัตถุประสงค์การใช้งานขององค์กร ขณะที่องค์กรสามารถกำหนดนโยบายรักษาความปลอดภัยให้กับเอกสารอิเล็คทรอนิคส์ต่าง ๆ ตามระดับความสำคัญของเอกสาร เพื่อป้องกันการนำเอกสารออกไปใช้งานนอกองค์กรหรือการลักลอบนำเอกสารออกไปเผยแพร่อย่างไม่เหมาะสมการขออนุมัติเผยแพร่เอกสารตามขั้นตอนการอนุมัติ และการค้นหาเอกสาร:
  • การขออนุมัติเผยแพร่เอกสารตามขั้นตอน Workflow การอนุมัติ
  • การตรวจสอบประวัติการแก้ไขเอกสารแยกตามแต่ละ  Revision No.
  • การกำหนดเงื่อนไขสำหรับการค้นหาเอกสาร


ระบบรักษาความปลอดภัยของเอกสารอิเล็คทรอนิคส์: 
  • กำหนดนโยบายหรือกฎเพื่อควบคุมการใช้งานเอกสาร
  • การควบคุมและตรวจสอบการ Save, Print, Edit, Copy เอกสาร
  • การป้องกันการ Copy เอกสารทาง Screen Capture
  • สามารถพิมพ์ลายน้ำสัญลักษณ์ของบริษัทลงบนเอกสารที่ถูก Print