เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง

Position: เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง
คุณสมบัติทั่วไป
- เพศ ชาย/หญิง
- อายุ 24 -32 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีทุกสาขา
- ประสบการณ์ในการสรรหาหรืองานด้าน HR อย่างน้อย1 ปี
คุณสมบัติเพิมเติมเฉพาะตำแหน่ง
- มีทักษะในการประสานงาน , การสื่อสาร และมนุษยสัมพันธ์ ทัศนคติในการทำงานเชิงบวก
- สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
- มีความละเอียดรอบคอบในงานด้านเอกสารเป็นอย่างดี
- สามารถเดินทางนอกสถานที่ได้ สัมภาษณ์ผู้สมัครที่สาขาต่างๅ ในเขต กทม.
ขอบเขตงานเบื้องต้นที่ต้องปฏิบัติ

- สรรหาและคัดเลือกพนักงานแต่ละตำแหน่งตามที่ได้รับมอบหมาย
- เตรียมการสัมภาษณ์เพื่อสรรหาและคัดเลือกพนักงาน
- ตรวจสอบประวัติย้อนหลัง และเอกสารผู้สมัคร
- จัดทำเอกสาร และปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคล
- ประสานงานระหว่างผู้สมัคร กับฝ่ายขาย
สถานที่ปฏิบัติงาน
- P.B. Tower