Professional Service Provider IT Outsourcing Service / ระบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์และ Workflow
Software Development
Software Development
บริการพัฒนาซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ (Business Software) ตามความต้องการของลูกค้า
Infrastructure
Infrastructure
บริการด้านการวางระบบ Server/Network Infrastructure
Outsourcing
Outsourcing
บริการด้านสรรหา Outsource บุคคลากรตามความต้องการของลูกค้า
Hardware/Software
Network
จำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้าน IT ภายในองค์กร
Solution/Software Package
System Integrator Service
ระบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์และ Workflow / ระบบสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ / ระบบบำรุงรักษาเครื่องจักร / ระบบให้บริการซ่อมและบำรุงรักษาออนไลน์
About Us
Software
ธุรกิจของ PSP