Infrastructure

          บริการวางระบบไอที  เป็นการให้บริการด้าน  IT Solution  ที่จำเป็นต่อองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งการให้คำปรึกษา  ออกแบบ  ติดตั้ง  ดูแลรักษาและแก้ไขปัญหาระบบงานคอมพิวเตอร์  และระบบเครือข่ายดังนี้
  • ระบบงาน  Directory Service and Identity  Service  (Windows Active Directory)
  • ระบบงาน  Centralize  Resource Management  (File and Printer Sharing)
  • ระบบงาน  Corporate Email and Corroborations  (Microsoft Exchange)
  • ระบบงานเครือข่าย (Local and Internet Network)
  • ระบบงานด้านความปลอดภัย  (Security System)
  • ระบบงานฐานข้อมูล  (Database System)
  • ระบบสำรองข้อมูล  (Backup System)
  • ระบบงาน Virtual System  (VMware Solution)
  • จำหน่าย Hardware และ Software


Products
Network
 
System Integration
Outsource
 
Networking
Software