Outsourcing

          บริการดูแลและบริหารจัดการระบบไอทีทั้งหมดให้องค์กร  Outsourcing เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยองค์กรของท่านในการบริหารจัดการทางด้านระบบ IT ในองค์กร  และช่วยลดภาระของท่านในการบริหารจัดการด้าน IT  โดยทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ในการให้บริการมามากกว่า 10 ปี  บริการด้าน Outsource  ของบริษัทฯ  ประกอบด้วยบริการต่าง ๆ ดังนี้
  • System Administration services
  • Desktop Support Service
  • Application Development Outsourcing


Maintenance Service
Network
 
Outsourcing Service
Outsource