Software Development

          บริการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ ให้บริการคำปรึกษาแนะนำแนวทางการพัฒนา Software ให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร ที่สามารถใช้งานได้จริง (Business Analysis), ออกแบบ Software Specification, พัฒนาโปรแกรม Software ตามความต้องการของลูกค้า, อบรม, และติดตั้งระบบให้สามารถใช้งานได้จริง ซึ่งได้ผ่านการรับรองด้านการพัฒนา Software: ISO 29110

Platform ในการให้บริการพัฒนาซอฟต์แวร์

Web Application/ Windows Application/ Mobile Application
  • Microsoft Visual Studio.Net
  • Microsoft SQL Server
  • Microsoft Windows Mobile
  • Android
Business Intelligence
  • Microsoft Visual Studio.Net
  • Microsoft SQL Server Analysis Service
  • Microsoft SQL Server Integration Service

          บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์จึงมั่นใจได้ว่าทีมงานมีประสบการณ์ในการให้บริการ ซึ่งสามารถดำเนินการให้บรรลุตามความประสงค์ของลูกค้าได้เป็นอย่างดี


Tailored-made (Customize) Software Development (พัฒนาซอฟต์แวร์ตามความต้องการของลูกค้า)
Network
 
Task Assignment and Tracking System (ระบบมอบหมายและติดตามงาน)

 
Mobile Automatic Weight System (ระบบชั่งน้ำหนัก หรือรับข้อมูลจาก Device อัตโนมัติ)

 
Online Stock Management System (ระบบจัดการคลังพัสดุ/สินค้าออนไลน์)
Software