ระบบบริหารสัญญา (Contract On-Demand System)

ระบบบริหารสัญญา    เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการบริหารจัดการสัญญาขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความยืดหยุ่นสูงในการจัดทำ Template สัญญาได้หลากหลายรูปแบบ เป็นแหล่งจัดเก็บฐานข้อมูลสัญญาขององค์กร สามารถสืบค้นประวัตการจัดทำสัญญาได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ครอบคลุมการสร้าง Template สัญญา, สร้างสัญญารายฉบับ, แก้ไขสัญญา, ขยายสัญญา, ติดตามสถานะของสัญญาจนกระทั่งจบสัญญา, แจ้งเตือนก่อนครบกำหนดจบสัญญา, สืบค้นสัญญาได้อย่างสะดวกรวดเร็ว, และเรียกดูรายงานประวัติการจัดทำสัญญา


คุณสมบัติของระบบบริหารสัญญา
 • สร้าง Template สัญญา โดยสามารถกำหนดประเภทช่องกรอกข้อมูลได้ทั้งรูปแบบ Textbox, Drop Down, Calendar, Number เป็นต้น โดยสามารถกำหนดช่องกรอกข้อมูลแยกส่วนได้ระหว่าง Header, Details, และ Footer
 • สร้างสัญญารายฉบับ สามารถเลือก Template สัญญา นำมาสร้างเป็นสัญญารายฉบับได้ตามต้องการ
 • กำหนดเงื่อนไขการชำระเงิน และหลักประกันสัญญา
 • ขยายสัญญา
 • ติดตามสถานะของสัญญาจนกระทั่งจบสัญญา
 • แจ้งเตือนก่อนครบกำหนดจบสัญญา
 • สืบค้นสัญญา และตรวจสอบเอกสารแนบประกอบสัญญา
 • เรียกดูรายงานประวัติการจัดทำสัญญา โดยสามารถ Export รายงานรูปแบบตารางเป็น Microsoft Excel File
 • สั่งพิมพ์สัญญา ในรูปแบบ Microsoft Word File และ PDF File

จุดเด่นของระบบ
 • ระบบบริหารสัญญา ได้รับการพัฒนาโดยเทคโนโลยี Web-based Application จึงมีความสะดวกในการเข้าใช้งานโดยใช้ Device ได้หลากหลายจากสถานที่ใดก็ได้
 • สามารถขยายการใช้งานระบบได้ไม่มีข้อจำกัด
 • ระบบมีความยืดหยุ่นสูง สามารถสร้าง Template สัญญาได้หลายหลาย และใช้ได้กับทุกธุรกิจ
 • มีบริการให้เลือกใช้งานทั้งแบบในระบบ Cloud และแบบติดตั้งในเครื่องแม่ข่ายของลูกค้า