Task Assignment and Tracking System (ระบบมอบหมายและติดตามงาน)Task Assignment and Tracking System (ระบบมอบหมายและติดตามงาน)

          เป็นระบบงานที่ช่วยให้การบริหารจัดการและติดตามสถานะการทำงานของพนักงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จากเดิมที่การมอบหมายงานเป็นการประชุมหรือสั่งงานโดยไม่มีหลักฐานเก็บเป็นระบบ แต่ด้วยระบบ TATS พนักงานสามารถรับข้อมูลมอบหมายงานและ Update status การทำงานโดยใช้ Mobile Application รับ-ส่งข้อมูลระหว่างฐานข้อมูลกลางขององค์กร ช่วยให้องค์การมีข้อมูลสถิติการมอบหมายงานรวมทั้งสถิติผลงานของพนักงานอีกทั้ง  ช่วยให้ผู้บริหารสามารถนำข้อมูลสถิติมาใช้วิเคราะห์ Performance การทำงานของพนักงานและวางแผนกำลังคนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น