System Integration

System Integration
          บริการวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยให้บริการด้านการวิเคราะห์ ออกแบบ และติดตั้งในรูปแบบการนำเสนอ Solution และผลิตภัณฑ์ที่ได้ผ่านการทดสอบจากบริษัทฯ ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีและเหมาะสมที่สุด
ระบบงาน Directory service and identity service (Windows Active Directory)ให้บริการในการออกแบบ ติดตั้ง upgrade version สำหรับระบบงาน Active Directory โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ เพื่อให้ลูกค้าได้รับระบบงานที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกต่อการใช้งานและบำรุงรักษาต่อไปในอนาคต ซึ่งระบบจะมีความสามารถดังนี้
  • Directory Services
  • Identity Services
  • Access Management Services
ระบบงาน Centralize resource management (File and printer sharing) ให้บริการในการออกแบบ ติดตั้ง upgrade version และ migrate Centralize resource ต่างๆขององค์กร รวมถึงการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึง resource ดังกล่าว เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของข้อมูลในองค์กรให้สูงขึ้นอีกด้วย โดยจะมีการใช้ Feature ต่างๆที่ Windows Server นั้น built-in มากับ Windows ยกตัวอย่างเช่น
  • File server resource manager
  • Distribution file system
  • Printer sharing
ระบบงาน Corporate Email and corroborations (Microsoft Exchangeand SharePoint) ให้บริการในการออกแบบ ติดตั้ง upgrade version และ migration ระบบงาน Corporate Email และ SharePoint ซึ่งเป็นระบบที่มีความสำคัญมากในการติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ยกตัวอย่างเช่น
  • Corporate Email (Microsoft Exchange)
  • Corroborations (Microsoft SharePoint)
  • Unified communication (Microsoft Lync