Quotation & Invoice Online System (ระบบใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ออนไลน์)

Quotation & Invoice Online System (ระบบใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ออนไลน์) เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้ท่านจัดทำใบเสนอราคาสำหรับการขายสินค้าและบริการ ได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังมี Functions สำหรับการจัดทำเอกสารด้านการจัดการสต๊อคสินค้า, การรับชำระเงิน, การสั่งซื้อการชำระเงิน ซึ่งเป็นกระบวนการจัดทำเอกสารหลักของการทำธุรกิจ
 
Quotation & Invoice Online System (ระบบใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ออนไลน์) สามารถช่วยให้ท่านทำงาน ณ ที่ใด ๆ ผ่านเครือข่าย Internet โดยใช้ Device ใด ๆ ได้แก่ PC, Notebook, Tablet, Mobile เนื่องจากระบบได้รับการพัฒนาโดยเทคโนโลยี Web Application Responsive อีกทั้งรองรับการติดตั้งใช้งานทั้งแบบ On-premise และ On-cloud
 
Quotation & Invoice Online System (ระบบใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ออนไลน์) ประกอบด้วย Functions ดังนี้
 • การจัดทำเอกสารด้านการขายและรับชำระเงิน ประกอบด้วย
  • ใบเสนอราคาและสัญญา
  • ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษ๊/ใบเสร็จรับเงิน, ใบวางบิล
  • ใบลดหนี้
  • การติดตามใบแจ้งหนี้ค้างชำระ
  • ใบสำคัญรับ
 • การจัดทำเอกสารด้านการสั่งซื้อและค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย
  • ใบขอซื้อ
  • ใบสั่งซื้อ
  • ใบสำคัญจ่าย
 • การจัดทำเอกสารจัดการสต๊อคสินค้า
  • บันทึกรับสินค้าเข้าสต๊อค
  • ใบเบิกสินค้า
  • ใบปรับปรุงสต๊อคสินค้า
 • รายงาน ประกอบด้วย
  • รายงานสรุปรายได้ ค่าใช้จ่าย
  • รายงานสรุปภาษืซื้อ ภาษีขาย
  • รายงานสรุปภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • การจัดการระบบ ประกอบด้วย
  • ผู้ใช้ระบบ
  • ข้อมูล Master อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • Additional Feature >> การจัดทำใบแจ้งซ่อม สำหรับธุรกิจบริการบำรุงรักษาระบบ

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: ติดต่อคุณนิตยา / 081-829-3340, คุณสุทิน, คุณอัญชลี / 02-713-4414


ใบเสนอราคา

ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน